Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.chorobysromu.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią  Regulaminu szkoleń internetowych oraz Polityką Prywatności

 

Regulamin szkoleń internetowych

Choroby sromu z bólem i świądem

 

Regulamin szkoleń internetowych organizowanych przez Terpa Sp. z o. o. Sp. k. opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

Spis treści:

 1. Definicja
 2. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych
 3. Rejestracja w serwisie
 4. Płatności
 5. Własność intelektualna i prawa autorskie majątkowe, ochrona wizerunku i tajemnicy
 6. Wymagania techniczne
 7. Reklamacje oraz odstąpienie od Umowy
 8. Postanowienia końcowe

1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

a. Regulamin – niniejszy Regulamin;

b. Usługodawca lub Organizator – Terpa Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie, Adres: ul. Pogodna 34, 20-333 Lublin. Wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS 0000606136, NIP 9462658276. Usługodawca jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą oraz udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U.2020.295), jako zarejestrowany Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000185213.

c. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, Uczestnik szkolenia.

d. Uczestnik lub Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz dysponująca stosownymi uprawnieniami lub kwalifikacjami, spełniająca ograniczenia dostępu do treści (prawo wykonywania zawodu), która złożyła stosowne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności prawnej; za Uczestnika uważa się również osobę, na rzecz której został wykupiony (udostępniony) dostęp do szkolenia przez stronę (Zamawiającego).

e. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem URL: https://chorobysromu.pl. Właścicielem Serwisu jest Terpa Sp. z o. o. Sp. k., Lublin, ul. Pogodna 34. Terpa Sp. z o. o. Sp. k.

f. Szkolenie lub cykl szkoleniowy – usługa internetowego wystąpienia o charakterze szkoleniowym realizowana przez Usługodawcę w formie materiałów wideo. Pt. Choroby sromu z bólem i świądem Składająca się z 12 sesji tematycznych zgodnie z programem szkoleniowym, które szczegółowo opisane są na stronie www.chorobysromu.pl. Szkolenie ma na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy Uczestników, ma formę szkolenia płatnego.

g. Szkolenie płatne – szkolenie, w odniesieniu do którego Usługodawca przewidział odpłatność za dostęp do treści. Cena szkolenia wynosi 1470,00 zł.

h. Dane – dane, w tym dane osobowe Uczestnika, podane przez Usługobiorcę podczas zawarcia Umowy. Umowa z Użytkownikiem na Cykl szkoleniowy pt. Choroby sromu z bólem i świądem zawierana jest przed rozpoczęciem Szkolenia, najpóźniej do 1 dnia roboczego przed jego rozpoczęciem z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na to Szkolenie.

i. Umowa indywidualna – umowa dotycząca zapewnienia możliwości uczestnictwa w Cyklu szkoleniowym jednemu Uczestnikowi.

j. Konsument – usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę indywidualną płatnego uczestnictwa w Szkoleniu.

k. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.).

l. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).

 

2. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych

 

1.    Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Terpa Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Pogodna 34, 20-333 Lublin, KRS 0000606136, NIP 9462658276, tel. 501 018 138; email: gabinety@terpa.eu, osrodek@terpa.eu (dalej jako “Administrator”).

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zeto.lublin.pl.

3.    Dane osobowe Usługobiorcy takie jak:

a) imię i nazwisko,

b) adres: kraj, nazwa ulicy, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miasto,

c)  numer telefonu,

d)  adres e-mail,

e)  status Usługobiorcy – osoba fizyczna/ przedsiębiorca,

f) NIP/REGON,

g) informacja o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza,

będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “RODO”), w celu zawarcia umowy o świadczenie usług, utworzenia konta w serwisie i weryfikacji użytkowania.

4.  Dane osobowe Usługobiorcy o których mowa w ust. 2 lit. a) – f) będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z zawartą umową.

5.    W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i personalnego Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wskazane w ust. 2 lit. a) – g) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

6.  Podanie przez Usługodawcę danych osobowych z ust. 2 lit. a) – g) jest dobrowolne, ale ich podanie jest niezbędne do zawarcia umowy na zakup kursu na portalu.

7.    Podanie danych osobowych w celu o którym mowa w ust. 5 jest dobrowolne i nie jest niezbędne do realizowania usług zdrowotnych na rzecz Pacjenta.

8.    Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:

a)    w przypadku celu o którym mowa w ust. 3 i 4 – do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b)    w przypadku celu o którym mowa w ust. 4 – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia pozyskania danych osobowych.

9.    Wycofanie zgody na przetwarzanie osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora do momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody. Wycofanie zgody nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami dla Usługobiorcy z zastrzeżeniem, że może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług Administratora, w sytuacji gdy mogą być świadczone jedynie za zgodą Usługobiorcy.

10. Usługobiorca ma prawo do:

a)    wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21 RODO),

b)    dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

c)    żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

d)    żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),

e)    żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
(art. 18 RODO),

f)     żądania przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO).

11. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, w zakresie jakim dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 RODO.

12. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przekazywane podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora w celach niezbędnych do realizacji celów przetwarzania, takim jak: dostawcom usług hostingu i obsługi systemów informatycznych, usług finansowych i księgowych, usług marketingu. Administrator może również przekazywać dane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania z funkcji płatności elektronicznych Usługobiorca może być poproszony o podanie danych osobowych odrębnemu administratorowi – podmiotowi świadczącemu usługi płatności elektronicznych. W takim przypadku ten administrator samodzielnie będzie decydował o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podanych przez Usługobiorcę.

13. Dane osobowe Usługobiorcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

14. Usługobiorca posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Rejestracja w serwisie:

1. Warunkiem rejestracji jest przekazanie przez Uczestnika danych niezbędnych do weryfikacji prawa wykonywania zawodu oraz akceptacja niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Usługi, zgodnie z informacjami podanymi przy ich zamawianiu przez Użytkownika, wymagają rejestracji Użytkownika w Serwisie. Rejestracja w Serwisie i utworzenie konta są konieczne by móc skorzystać z Serwisu oraz wziąć udział w cyklu szkoleniowym.

3. Uczestnik powinien zgłosić chęć otrzymania faktury w toku rejestracji.

4. Organizator jest uprawniony do zamknięcia możliwości rejestracji w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

5. Organizator może odmówić udziału potencjalnemu Uczestnikowi, co do którego nie ma informacji o wymaganych kwalifikacjach (tj. prawo wykonywania zawodu) oraz w przypadku gdy nie została dokonana wymagana opłata za cykl szkoleniowy.

 

4. Płatności:

1. Opłata pobierana jest z góry na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin elektronicznego zakupy świadczeń dostępny jest na stronie: https://www.terpa.eu/do-pobrania/. Szczegółowe informacje dotyczące płatności podawane są w toku Rejestracji.

2. Usługodawca akceptuje płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24, należący do Spółki PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań lub Przelewu tradycyjnego na rachunek: 33 1090 2590 0000 0001 3237 9862.

3. Organizator z zachowaniem praw nabytych Użytkownika i w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania akcji promocyjnych oraz udzielania rabatu. Rabaty i promocje nie sumują się.

4. W ramach Usługi dostępne są następujące Produkty: cykl szkoleniowy, składający się z 12 części wykładowych „Choroby sromu z bólem i świądem”. Dostęp do platformy szkoleniowej chronionej hasłem. Dostęp przyznawany jest czasowo – zgodnie z opisem umieszczonym w Serwisie.

 

5. Własność intelektualna i prawa autorskie majątkowe, ochrona wizerunku i tajemnicy:

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.chorobysromu.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością: Terpa Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie, Adres: ul. Pogodna 34, 20-333 Lublin. Wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS 0000606136, NIP 9462658276. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.chorobysromu.pl, bez zgody Usługodawcy.

 

2. Wszelkie materiały szkoleniowe i nagrania, publikacje, a także inne treści i dzieła publikowane w materiałach szkoleniowych pt. Choroby sromu z bólem i świądem są objęte ochroną prawa autorskiego w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Korzystanie z nich bez zgody właściciela jest zabronione, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

3. Wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.chorobysromu.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. Uczestnik nie może udostępniać danych oraz części lub całości szkolenia osobom trzecim.

4. Materiały video mogą być wykorzystywane jedynie przez Użytkownika, który dokonał płatności za cykl szkoleniowy pt. Choroby sromu z bólem i świądem.

5. Uczestnik nie ma prawa (bez zgody Organizatora) do nagrywania, retransmisji oraz udostępniania żadnej części cyklu szkoleniowego osobom trzecim.

6. W przypadku złamania regulaminu, naruszenia przepisów prawa autorskiego, a także dobrego imienia i czci osób Organizator może w każdej chwili usunąć Uczestnika z dalszej części cyklu szkoleniowego pt. Choroby sromu z bólem i świądem.

7. Uczestnik z chwilą zakupu cyklu szkoleniowego nabywa terminowej (na czas uczestniczenia w szkoleniu) licencji na korzystanie z tych materiałów wyłącznie dla potrzeb własnych.

 

6. Wymagania techniczne:

1. W celu skorzystania udział w szkoleniu powinien dysponować następującym wyposażeniem:

a. komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) z dostępem do Internetu,

b. aktywne konto poczty elektronicznej lub aktywny numer telefonu.

2. W sytuacji awarii Serwisu lub systemu za pośrednictwem którego odbywa szkolenie online Usługodawca dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia jego funkcjonalności.

3. Problemy lub ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik w trakcie szkolenia tj. blokady, brak aktualizacji programów, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe lub inne, mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.

 

7. Reklamacje oraz odstąpienie od Umowy:

1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.

2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: osrodek@terpa.eu lub listownie na adres: Terpa Sp. z o. o. Sp. k. ul. Pogodna 34, 20-333 Lublin

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, odpowiednio do formy złożenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.

4. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:

a. dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie),

b. przedmiot reklamacji,

c. określenie żądań,

d. numer rachunku bankowego – w przypadku żądania zwrotu płatności.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Organizator spełnił świadczenie przewidziane Umową.

6. W sytuacji gdy Organizator nie wywiązał się z obowiązków przewidzianych w umowie, Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (opłatę za udział w cyklu szkoleniowym).

8. Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 09.11.2020 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności: (następuje wymienienie przepisów prawnych z zaktualizowanymi numerami Dzienników Ustaw.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Serwisie. Usługodawca poinformuje Pacjenta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.

 

Do Regulaminu zastosowanie mają przede wszystkim następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz.U.2019.2460 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U.2020.344);
 3. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.);
 5. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U.2019.1145 ze zm.);